Červený kříž stupňuje aktivity za zákaz jaderných zbraní

V listopadu 2013 přijalo Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce čtyřletý plán aktivit na podporu jaderného odzbrojení. Ten vyzývá národní společnosti Červeného kříže, aby podnikly konkrétní kroky, které mají prostřednictvím zvyšování povědomí o humanitárních dopadech jaderných zbraní pomoci vytvořit politickou vůli potřebnou k dosažení světa bez jaderných zbraní.

Čtyřletý akční plán byl přijat rezolucí č. CD/13/R1 na XXXII. Mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce v Sydney. Navazuje na rezoluci č. CD/11/R1 z roku 2011, jejímž prostřednictvím Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce jasně odsoudilo jaderné zbraně, vyjádřilo znepokojení nad katastrofickými humanitárními následky jejich použití a vyzvalo mezinárodní komunitu k zákazu a odstranění těchto zbraní:

„Rada delegátů [Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce] (…)

zdůrazňuje nedozírné lidské utrpení, které lze očekávat v důsledku jakéhokoliv použití jaderných zbraní, nemožnost poskytnout adekvátní humanitární pomoc v reakci na takovou událost, a absolutní nutnost zabránit tomu, aby k takové události došlo,

shledává obtížnou představu, že by jakékoliv použití jaderných zbraní mohlo být v souladu se zásadami mezinárodního humanitárního práva (…),

vyzývá všechny státy, aby zajistily, že jaderné zbraně nebudou již nikdy použity (…) a aby v dobré víře podnikly, a s urgencí a rozhodností dokončily, vyjednávání o zákazu použití jaderných zbraní a jejich kompletní eliminaci prostřednictvím závazné mezinárodní dohody, vycházející z existujících závazků a povinností.“

Tato rezoluce a následné aktivity Mezinárodního výboru Červeného kříže a mnoha jeho národních společností výrazně přispěly ke zvýšení pozornosti mezinárodní komunity k humanitárnímu rozměru jaderně-odzbrojovací problematiky.

Na jaře 2013 se v norském Oslu uskutečnila první Mezinárodní konference o humanitárních dopadech jaderných zbraní, následovaná konferencí v mexickém Nyaritu v únoru 2014. Tyto konference přivedly ke společnému stolu zástupce více než 130 států a mezinárodních organizací a přední odborníky na humanitární a klimatické dopady jaderných zbraní. Třetí konference se bude konat ve Vídni koncem roku 2014. Tato tzv. humanitární iniciativa je pokusem zvýšit pozornost států, humanitárních organizací a veřejnosti k problematice jaderných zbraní. Poukazuje na neslučitelnost těchto zbraní s obecně přijímanými lidskými hodnotami a morálními principy a zdůrazňuje, že přetrvávající existence tisíců jaderných hlavic představuje neakceptovatelné humanitární riziko, a to i pro obyvatele států, které jaderné zbraně nevlastní.

Čtyřletý plán Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce navrhuje aktivity, které by měly zvýšit veřejné povědomí o humanitárních následcích jaderných zbraní, nemožnosti humanitární pomoci v případě jejich použití a jejich neslučitelnosti s mezinárodním právem, a dále povzbudit vlády, aby podnikly konkrétní kroky k zákazu použití jaderných zbraní a jejich eliminaci.

Národní společnosti ČK by měly mimo jiné:

  • Přeložit a publikovat rezoluci z roku 2011 na svých webových stránkách
  • Předat tuto rezoluci relevantním složkám vlády a členům parlamentu
  • Zvýšit povědomí o tématu v rámci své národní společnosti, a to mezi členy vedení, zaměstnanci, dobrovolníky a mládeží, a za tímto účelem zorganizovat minimálně jedeno interní setkání
  • Zvyšovat povědomí veřejnosti prostřednictvím médií a komunikačních kanálů společnosti
  • Organizovat veřejné akce pro členy parlamentu, odborníky ve zdravotnictví a další relevantní sektory společnosti
  • Využívat příležitostí ke sdělení stanoviska hnutí relevantním komunitám, především z akademické, zdravotnické, humanitární, ekologické, právní a vědecké sféry
  • Podporovat aktivní zapojení mládeže
  • Navázat spolupráci s národními agenturami pro omezování následků katastrof a usilovat o to, aby byly zapojeny do tvorby vládních stanovisek k jadernému odzbrojení
  • Povzbuzovat státy, aby vnesly téma humanitárních následků jaderných zbraní do relevantních regionálních fór
  • Povzbuzovat státy, aby se aktivně účastnily odzbrojovacích konferencí, a aby při přípravě svých stanovisek braly v potaz stanovisko Červeného kříže

Ke komunikaci a koordinaci mezi národními společnostmi byla zřízena speciální síť. Mezinárodní výbor ČK bude nadále hrát klíčovou podpůrnou roli, propagovat stanovisko hnutí na mezinárodní úrovni a připravovat podklady k využití národními společnostmi.

Více informací: